Milas
Giriş Tarihi : 01-04-2022 11:45   Güncelleme : 01-04-2022 11:45

Milas Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı

Milas Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı

Milas Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı

Milas Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 5 Nisan Salı günü saat 14.00’de yapılacak.
Belediye Başkanı Muhammet Tokat yönetiminde Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleştirilecek
toplantının gündeminde 14 madde yer alıyor.

2022 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ :
1- Açılış ve yoklama
2- 5393 sayılı Yasanın 33 ncü maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapacak olan Encümen Üyeliği
seçimi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)
3- 5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan Plan ve Bütçe
Komisyon Üyeliği seçimi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)
4- 5393 Sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan İmar Komisyonu
Üyeliği seçimi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)
5- Belediye Meclisince 5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince oluşturulan İçkili Yerler
Belirleme Komisyon Üyelerinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi, (Yazı İşleri
Müdürlüğü)
6- 2021 Mali Yılı faaliyet Raporunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
7- 2021 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak Meclise bilgi verilmesinin görüşülmesi,
(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
8- 2021/276 sayılı Meclis Kararına ilave edilmek üzere Sabit ve Mobil Haberleşme Ekipmanları Tesis
Yeri Kullanım Bedeli dahilinde olan Saha Dolabı kullanım ücret tarifesinin belirlenmesi talebinin
görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
9- Belediye Meclisinin 2022/70 sayılı kararı ile alınan Labranda Su Bayilerinin yaz döneminde (
Haziran-Temmuz-Ağustos) satış yapmak için stok amaçlı alınan Pet Su grubu ve Bardak Su grubu
için verilen ıskontolarla ilgili olarak ödeme-vade tarihleri ile nakliye mesafelerinin (gidiş-dönüş)
yeniden değerlendirilmesi ve 2021/276 sayılı Meclis kararı ile belirlenen 2022 yılında Hizmet
Karşılığı Alınacak Ücret Tarifeleri bölümünde yer alan cafe ve çay bahçeleri ile şezlong ücret
tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi. (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)
10- Ömer AKYOL’un;  İlçemiz Selimiye Mahallesi 166 ada 107 parseline şuyulu bulunan, mülkiyeti
Belediyemize ait 166 ada 243 parsel nolu 26.83 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı  taşınmazı satın alma
talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
11- Selim MERCAN’ın; İlçemiz Selimiye Mahallesi 184 ada 3 parseline şuyulu bulunan, mülkiyeti
Belediyemize ait 184 ada 4 nolu 30,89 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin
görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

Sayfa 2 / 3

12- Hasan MİRAL Vk. Şamil Yaşar TURUNĞ; İlçemiz Güllük Mahallesi 265 ada 2 parseline şuyulu
bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait 265 ada 14  parsel nolu 44,79 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
13- Belediyemiz olarak çok amaçlı sosyal tesis yapılması için tahsis talebinde bulunulan; DSİ 21.
Bölge Müdürlüğüne ait Menteş Mahallesinde bulunan 110 ada 54 parselde kayıtlı 3749,69m2
yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi (bedelli)
kapsamında devir talebinde bulunulması durumunda DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce
değerlendirileceği hususunun görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
14- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
1- Süleyman ŞENTÜRK’ün, İsmetpaşa Mahallesi 264 ada 44 parselinden geçen yolların
kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
2- İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 390 ada 14,21,22,47,51,75,76,80 ve 81 nolu taşınmazların; ada
içerisinde bir kısım imar uygulamaları tamamlandığı için 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde
uygulaması imkanı bulunmayan parseller olup, söz konusu imar yolunun açılabilmesi için
taşınmazların kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
3- Muğla İl Sağlık Müdürlüğünün; İlçemiz Kırcağız Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 172
ada 7 parselde kayıtlı 546,96m2 yüzölçümlü taşınmaza ihtiyaç duyulduğundan Sağlık
Bakanlığına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
4- Milas Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz
Selimiye Mahallesi 195 ada 1 parselde kayıtlı 324,20m2 yüzölçümlü taşınmazın Hazineye
bedelsiz devir talebinin görüşülmesi.
5- Polat Maden San. Ve Tic. A.Ş. nin, İlçemiz Sarıkaya Mahallesi 170 ada 15 parsel ve 196 ada 48
parseldeki taşınmazların taraflarına rayiç bedel üzerinden satılması veya kiralanması talebinin
görüşülmesi,
6- İlçemiz Ören Mahallesi 351 ada 1 parsel maliklerinin taşınmazlarından kamuya terk edilecek
kısmın çok fazla olması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını bu nedenle mülkiyeti Belediyemize
ait ihdastan oluşan 349 ada 10 parselle (691,24m2) taşınmazlarından kamuya terk edilecek
kısmın takas edilmesi talebinin görüşülmesi
7- İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 363 Ada 11 parselde kayıtlı taşınmazın imar planında yolda kalan
kısmının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
8- Süleyman ÖZMEN Vekili Volkan SOLMAZ’ın; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi 4987 parselde
kayıtlı bulunan imar planında 2. konut alanında kalan taşınmazın zemin katını Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre ticari alan olarak
kullanma talebinin görüşülmesi .

Sayfa 3 / 3

9- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünün; İlçemiz Mutluca Mahallesi 125 ada 3,4,6,7 ve
9 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda hazırlanan “Yüksek Öğreti Alanı (MSKU
Yerleşke Alanı) “ amaçla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin kamu menfaati
göz önünde bulundurularak sürecin hızlandırılması amacıyla bahse konu talebin Muğla
Büyükşehir Belediye Meclisinde birlikte değerlendirilmesini, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194
sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.
10- İlçemiz, Akkovanlık Mahallesi dahilinde Esan Eczacıbaşı End. Hamm. San. ve Tic. A.Ş.'nin
uhdesindeki Sicil:6448 (ER:1079005) nolu 4. Grup İşletme Ruhsatlı Feldispat sahasının , 3213
sayılı Maden Kanunu 7. maddesi kapsamında ruhsat sınırları dahilindeki 222,79 Ha'lık alan için,
1. sınıf GSM (Gayri Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebinin Belediyemiz
Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi.

Serdar Cemal SÜZEROĞLUSerdar Cemal SÜZEROĞLU